مترجمان – نویسندگان – فروشگاه دقیق
مشاهده غرفه ها

مترجمان – نویسندگان

مترجم

الف

علیرضا اکبرزاده

ندا اسدی

مهشید آریایی

خسرو امیرحسینی

فاطمه امینی

محمد حسن ارجاعی

ب

نیلوفر بیات

مژگان بویر احمدی

پونه بازرگان

پ

هدا پری زاده

ت

منوچهر تاری وردی

ث

ج

علیرضا جواهری

آرا جواهری

چ

ح

محمد حکمت

فرزام حبیبی اصفهانی

فریده حق شناس

نجمه حسینی

فاطمه حمیدی زاده

خ

سوزان خدیو

د

شیدا دلاوری

حدیث دهقان

بانو داوری

ذ

ر

بهنام رجب پور

بهاره رزاقی

امیر احسان رضایی

فهیمه رحمتی

امیرحسین رضایی

ژان رستم ناصر

ز

حمیدرضا زهره وند

راضیه زینلی

ژ

س

علی سیدی

اسماعیل سلامی

محمدصادق سبط الشیخ

ش

زهره شیشه چی

گیتی شهیدی

ص

عبدالله صالحی

حسین صبوری

بهرام صادقی

ض

ط

مریم طباطبائیها

معصومه طحانی سعدی

ظ

ع

ساره عصاره

نغمه علی قلی

غ

فهیمه غلامحسینی

ف

سید میثم فدایی

ق

نویسنده

الف

احمد آرام

ب

محمدجواد باقی زاده

پ

اکرم پدرام نیا

ت

ث

ج

مهدی جعفری

چ

ح

احمد حلت

خ

د

ذ

رقیه ذاکری مارکانی

ر

ز

ژ

س

یوسف ساعی

ش

محمود شارع پور

مجید شهرابی

ص

عبدالحسین صنعتی زاده

ض

ط

ظ

میلاد ظریف

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

امیر ملک محمودی

مهسا محب علی

شیوا مقانلو

ن

حسین نجاتی

و

شهریار وقفی پور

ه

ی

مصطفی یزدانی


شما حتما این مطالب را می پسندید:

فروشگاه دقیق