مترجمان – نویسندگان – خانه کتاب و ترجمه دقیق
Menu

مترجمان – نویسندگان

مترجم

الف

علیرضا اکبرزاده

ندا اسدی

مهشید آریایی

خسرو امیرحسینی

فاطمه امینی

محمد حسن ارجاعی

ب

نیلوفر بیات

مژگان بویر احمدی

پونه بازرگان

پ

هدا پری زاده

ت

منوچهر تاری وردی

ث

ج

علیرضا جواهری

آرا جواهری

چ

ح

محمد حکمت

فرزام حبیبی اصفهانی

فریده حق شناس

نجمه حسینی

فاطمه حمیدی زاده

خ

سوزان خدیو

د

شیدا دلاوری

حدیث دهقان

بانو داوری

ذ

ر

بهنام رجب پور

بهاره رزاقی

امیر احسان رضایی

فهیمه رحمتی

امیرحسین رضایی

ژان رستم ناصر

ز

حمیدرضا زهره وند

راضیه زینلی

ژ

س

علی سیدی

اسماعیل سلامی

محمدصادق سبط الشیخ

ش

زهره شیشه چی

گیتی شهیدی

ص

عبدالله صالحی

حسین صبوری

بهرام صادقی

ض

ط

مریم طباطبائیها

معصومه طحانی سعدی

ظ

ع

ساره عصاره

نغمه علی قلی

غ

فهیمه غلامحسینی

ف

سید میثم فدایی

ق

ک

مریم کاظمی تبار

علیرضا کریمی نظر

گ

ل

م

مرجان محمدی

  نشمیل مشتاق

هادی مهدوی

شهنام مجیدی

حوریا موسایی

مهدی مددی

ن

زهرا نی چین

و

ملیحه وفایی

مژده ودادی

ه

طیبه هاشمی

ی

مصطفی یزدانی

 

 


نویسنده

الف

احمد آرام

ب

محمدجواد باقی زاده

پ

اکرم پدرام نیا

ت
ث ج

مهدی جعفری

چ

ح

احمد حلت

خ د ذ

رقیه ذاکری مارکانی

ر

ز ژ

س

یوسف ساعی

ش

محمود شارع پور

مجید شهرابی

 

ص

عبدالحسین صنعتی زاده

ض

ط

ظ

میلاد ظریف

ع غ ف ق

ک گ ل م

امیر ملک محمودی

مهسا محب علی

شیوا مقانلو

ن

حسین نجاتی

و

شهریار وقفی پور

ه ی

مصطفی یزدانی

 


 

خانه کتاب و ترجمه دقیق