کاشی‌کاری در هنر و معماری ایران، دانشگاه یزد – خانه کتاب و ترجمه دقیق