پیوندهای ارتباطی سیمی در شبکه ‏های برتراشه بی‏ سیم – خانه کتاب و ترجمه دقیق