مولرهای اول مندیبل در پالپیت غیر قابل برگشت علامتدار – خانه کتاب و ترجمه دقیق