داده­ های از دست رفته در روشهای داده کاوی – خانه کتاب و ترجمه دقیق