خانه کتاب و ترجمه دقیق – خانه کتاب و ترجمه دقیق

سه مترجم همدرد

قاضی، به‌آذین و یونسی محمد قاضی، محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین) و ابراهیم یونسی سه تن از مترجمان ایرانی بودند