خانه ترجمه دقیق – خانه کتاب و ترجمه دقیق

حرف آخر

روزنامه ­ها را ورق می زنیم، دنیا را مخروبه ای می بینیم ناپسند؛ گدا؛ گشنه؛ فاسد. و در این میان

سه مترجم همدرد

قاضی، به‌آذین و یونسی محمد قاضی، محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین) و ابراهیم یونسی سه تن از مترجمان ایرانی بودند