خانه ترجمه دقیق – خانه کتاب و ترجمه دقیق

حرف آخر

روزنامه ­ها را ورق می زنیم، دنیا را مخروبه ای می بینیم ناپسند؛ گدا؛ گشنه؛ فاسد. و در این میان