ترجمه کتاب آتش و خشم – خانه کتاب و ترجمه دقیق

آتش و خشم

کتاب آتش و خشم در مسیر سبقت از کتاب هنر معامله دونالد ترامپ ترامپ این کتاب را بسیار خسته کننده