ترجمه تصویربرداری با طراحی ارگونومیک بر اساس اکسیژن مصرفی – خانه کتاب و ترجمه دقیق